Censorvurdering

Efter hver eksamen skal censor i  udfylde et vurderingsskema og aflevere det til det institut, der er ansvarlig for afholdelse af eksamen. Det er et krav i hht. eksamensbekendtgørelsens §61 stk. 3: En censor skal ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet ”

Det institut, der er ansvarlig for den enkelte eksamen, sørger for, at censor får skemaet. Alternativ kan det hentes her. Instituttet sørger også for, at det videreformidles til censorformanden. 

Notatpligt under eksamen

Af eksamensbekendtgørelsens §24 stk. 2 fremgår: Under voteringen skal bedømmerne tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Noterne er særdeles vigtige ved behandling af eventuelle klage- og ankesager. Notaterne er omfattet af aktindsigt. Det gælder også notater taget under eksaminationen. Manglende noter kan få afgørende betydning i klage og ankesager. Så husk at tage notater om præstation og karakterfastsættelsen. Notaterne skal gemmes i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Til støtte for notatføringen under eksamen og voteringer kan man evt. anvende denne skabelon.

Censornormer på KU

Det fakultet, der har vejledningen/eksamen og dermed også omkostningen til censor, beregner censornormen:

Afregning:

  • Honorar og rejseudgifter håndteres af det institut eller fakultet, hvor eksamen afholdes

Censornormer på Faculty of Technical Sciences, AU