Generelt om at være censor

Som censor spiller du en vigtig rolle i kvalitetssikringen og udviklingen af universiteteternes uddannelser   

Som censor er du med til at påse

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen i både studieordningen og bekendtgørelser
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen.

Udover at virke som censor ved eksterne prøver, skal censorerne rådgive om prøvesystemet, herunder form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens mål.

Efter hver prøve indsender du som censorer en vurdering af eksamens afholdelse, som indgår censorformandens årlige beretning om censorkorpsets virke samt  i universiteteternes kvalitetssikring.

Censorer medvirker desuden ved behandling af klager og anker over prøver.

Love og regler

Censorernes virke er omfattet af Forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Se Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet

Se Forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt

Endvidere gælder det i Censorbekendtgørelsens § 7, at censorer ikke må være ansat eller inden for de seneste to år have været ansat, ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Dette gælder for hele universitetet - også på tværs af fakulteterne.

Som censor er det dit eget ansvar at sikre, at forvaltningslovens og censorbekendtgørelsens bestemmelser overholdes ved at kontakte censorformandskabet, såfremt du oplever at stå i en situation, hvor du er inhabil. Ligeledes skal du oplyse censorformandskabet om dine eventuelle ansættelsesforhold på universiteterne.